SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ

 

ANUNŢ

   Serviciul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare  Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate, gradul profesional  debutant la Compartimentul de coordonare a activităţii de gestionare a deșeurilor  zona sud, Serviciul de Gestionarea Deșeurilor , pe perioadă nedeterminată.

   Concursul se organizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor  vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    I. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

   În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare  Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, etaj 2, cam. 244.

   Dosarul de concurs  va conţine:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 6. curriculum vitae.

    Actele prevăzute la pct. 2-3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

    În cazul documentului prevăzut la pct. 4, candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

    Adresă de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, cam. 244;

    Telefon: 0253216132, adresă de e-mail: sjgdasgorj@yahoo.com

    II. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs

 1. Condiţii generale

   Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţii specifice prevăzute în fişa de post

Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile : în domeniul ingineriei mediului/protecția mediului;

   III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

   Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare  Gorj, astfel:

–  proba scrisă, 09 martie  2020, ora 1100;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

   IV. Bibliografie stabilită pentru proba scrisă a concursului:

 1. Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Guvern nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (TITLUL II Capitolul I – Incheierea contractului individual de muncă, CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de muncă , Titlul III- Capitolul  I   Timpul  de muncă , Capitolul III  Concediile )
 6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

     PARTEA a III-a – Administrația publică locală,

     Titlul IV – Autoritățile administrației publice locale         – Secțiunea a- 3-a –Mandatul ,rolul și atribuțiile consiliului local;

 • Capitolul VI (Consiliul județean)Secțiunea a- 2-a –Funcționare consiliului județean;
 • Capitolul VII(Președintele și vicepreședinții consiliul Județean)-Secțiunea a 2-a Rolul și atribuțiile președintelui;

   PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice,

    Titlul I – Dispoziții generale

    Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 • Capitolul I- Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Capitolul III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația  publică,precum și răspunderea acestuia .

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane şi relaţii publice, camera 244, telefon 0253216132.

 

DIRECTOR,

POPA LUIS IONUȚ

 


 

    Calendarul de desfăşurare a concursului

 1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Serviciului Judeţean de Gestionare a

Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare  Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv în perioada 17 februarie   2020-28 februarie   2020

 1. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

– selecţia dosarelor de concurs, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor 2 martie-3 martie 2020;

– proba scrisă, 09 martie  2020, ora 1100;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 1. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.
 2. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.
 3. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă.

DIRECTOR,

POPA LUIS IONUȚ