Comisia de CONCURS

Nr. 661 din 21.07.2022

ANUNŢ

 

Privind punctajul și  rezultatul obținut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul

participant la concursul de ocupare al funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional II, din cadrul Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor din data de 21 iulie 2022

 

Azi, 21 iulie 2022 s-a desfășurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare al funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional II – Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor din cadrul  Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj .

Concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional debutant, se organizează cu respectarea prevederile din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante și de promovare, precum și a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Gorj.

La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă a obținut următorul punctaj:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctajul obținutRezultatul probei

(admis/respins)

1.57691,50ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de punctajul obținut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei interviu, respectiv până la data de 22.07.2021, ora 13°º la Compartimentul resurse umane și relații publice, secretariat și administrativ, camera 244.

                                                                                   

Comisia de concurs:

  1. Borugă Sandu Ovidiu – Director adjunct – președinte comisie__________
  2. Bistreanu Ion Sorin– Inspector de specialitate – membru comisie___________
  3. Savu Dan Vasile – Inspector de specialitate – membru comisie______________

 

 

                                                                                           Data și ora afișării anunțului:

                                                                                            21.07.2022, ora 13º°

                                                                                                                     Secretar comisie,                                                                                                                             Vintilă Mirela