ANUNȚ

 

Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi  contractuale de execuție vacante de :

 • inspector de specialitate, gradul profesional I, 2(două) posturi la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează în conformitate cu OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor prin concurs și cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

       I Lista cu documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, etaj 2, cam. 244.

Dosarul de concurs va conține:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
 4. copia carnetului de muncă, după caz;
 5. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă compatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. recomandare da la ultimul loc de muncă, după caz;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate( va conține clar, numărul, data , numele emitentului și calitatea acestuia, în formular standard stabilit de Ministerul Sănătății );
 8. curriculum vitae.

Actele prevăzute la pct. 2;3;4 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului la punctul 5, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Datele de contact ale secretarilor comisiei de concurs:

Adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et.2, cam. 244;

Telefon: 0253/216132, adresa de e-mail: sjgdasgorj@yahoo.com.

      II Condiții generale și specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs.

        1.Condiții generale:

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Condiții specifice prevăzute în fișa de post.

 Pe lângă condițiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice:

 • un post de inspector de specialitate, gradul profesional I, la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.
 • Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite/studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe juridice.
 • Specializarea: – drept
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 4 ani

 

 • un post de inspector de specialitate, gradul profesional I, la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.
 • Studii de specialitate: Licențiat în medicină veterinară cu titlul de Doctor Medic Veterinar.
 • Specializarea: – medicină veterinară
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 4 ani

 III Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, strada Victoriei, nr. 4 , sala ,,D” – Consiliul Județean Gorj, etajul 2, ( Palatul Prefecturi ), Târgu Jiu, astfel:

 1. inspector de specialitate, gradul profesional I, la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.
 • proba scrisă, 15 noiembrie 2022, începând cu ora 10ºº;
 • interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
 1. inspector de specialitate, gradul profesional I, la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.
 • proba scrisă, 22 noiembrie 2022, începând cu ora 10ºº;
 • interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

IV Bibliografie stabilită pentru proba scrisă a concursului:

A) Pentru funcția contractuală vacantă de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional I (domeniul juridic):

 1. Constituția României;
 2. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj aprobat prin H.C.J nr. 169/28.10.2021;
 5. Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată (rl), modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată;
 9. Ordinul comun al Ministerului de Interne și Reformei Administrative și al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA nr. 523/31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
 10. Hotărârea de Guvern nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân , cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
 12. Legea nr. 71/2006 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003;
 13. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
 16.  Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului (O. SGG nr. 890/2020).

B) Pentru funcția contractuală vacantă de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional I (domeniul veterinar):

 • O.G. nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1059/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 1/2014, pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân;
 • Legea nr. 205/2004 republicată, privind protecția animalelor;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 31/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
 • O.U.G. nr. 55/2002 republicată, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 75/2005, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor de fermă;
 • Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;
 • O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
 • H.G. nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată (rl), modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și stabilirea unor măsuri financiare.
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj aprobat prin H.C.J nr. 169/28.10.2021.

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 7 noiembrie 2022, ora 16³º .

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul resurse umane și relații publice, etaj 2, camera 244, telefon 0253216132.

DIRECTOR,

POPA LUIS IONUȚ