Click aici – ANUNT 

ANUNȚ

 

Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 94C sau după caz, la sediul Universității Constantin Brâncuși, strada Tineretului, nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea 1(unu) post contractual de execuție vacant de :

 • inspector de specialitate, gradul profesional debutant – la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ și art. 11 – (5) și art. 31 – (3) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 

 1. Lista cu documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.

 

 

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 94C.

 

Dosarul de concurs :

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 6. f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 7. g) curriculum vitae, model comun european.

 

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b),c) și d) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), anterior datei de susținere a probei scrise şi/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 

 1. Condiții generale și specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs.

 

 1. Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post

 

 

 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 1. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 2. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Condiții specifice prevăzute în fișa de post.

Pe lângă condițiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice:

 • inspector de specialitate, gradul profesional debutant, la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.
 • Studii de specialitate: Licențiat în medicină veterinară cu titlul de Doctor Medic Veterinar.
 • Specializarea: – medicină veterinară

 III. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

 

Concursul se va desfășura la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, strada Victoriei, nr. 94C, Târgu Jiu sau după caz, la sediul Universității Constantin Brâncuși, strada Tineretului, nr. 4 astfel:

 1. inspector de specialitate, gradul profesional debutant, la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată.
 • proba scrisă, 29 mai 2023, începând cu ora 10ºº;
 • interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

 1. Bibliografie stabilită pentru proba scrisă a concursului:

Pentru funcția contractuală vacantă de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional debutant (domeniul veterinar):

 

 • G. nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr. 1059/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

 

 

 

 

 

 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 1/2014, pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 31/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
 • U.G. nr. 55/2002 republicată, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 75/2005, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor de fermă;
 • Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;
 • G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
 • G. nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
 • Ordinul președintelui ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

și completările ulterioare.

 • Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată (rl), modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și stabilirea unor măsuri financiare.
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj aprobat prin H.C.J nr. 169/28.10.2021.

 

Datele de contact ale secretarilor comisiei de concurs: Compartimentul resurse umane, relații publice, secretariat – administrativ.

Adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.94C;

Telefon: 0253/216132, adresa de e-mail: sjgdasgorj@yahoo.com.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț respectiv perioada 8 mai 2023 – 19 mai 2023 .

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul resurse umane și relații publice, telefon 0253/216132 sau 0729/176178.

 

 

DIRECTOR,

POPA LUIS IONUȚ

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul

concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, de inspector de specialitate, gradul profesional debutant la Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, organizat în data 29 mai 2023– proba scrisă

 

 

 

 1. Concursul se organizează, astfel:

          – 29 mai 2023, începând cu ora 10ºº proba scrisă;

– proba interviu – maximum 4(patru) zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 1.    Anunțul la sediu, pagina de internet, Monitorul oficial, ziar cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului ( art. 18, alin. 1 din H.G. nr. 1336/2022) –  5 mai 2023.
 2. Constituirea comisiei de concurs, până cel târziu la publicării anunțului de concurs ( art. 19, din H.G. nr. 1336/2022) – 5 mai 2023.
 3. Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ( art. 35 din H.G. nr. 1336/2022) – 8 mai 2023 – 19 mai 2023.
 4. Selecția dosarelor – în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia are obligația selectării lor ( art. 36, alin. 1 din H.G. nr. 1336/2022) 22 mai 2023 – 23 mai 2023.
 5. Rezultatele selectării dosarelor – se afișează la sediu dar și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 36 ( art. 37 din H.G. nr. 1336/2022) – 24 mai 2023(admis/respins).
 6. Depunerea contestațiilor – se vor depune la sediul instituției în maximum o zi lucrătoare – 25 mai 2023.
 7. Soluționarea contestațiilor și afișare rezultate – se vor soluționa la sediul instituției în maximum o zi lucrătoare – 26 mai 2023.
 8. Afișare rezultate proba scrisă – se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției – 30 mai 2023.
 9. Primirea și soluționarea contestațiilor, afișarea lor se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției – 31 mai 2023 – 5 iunie 2023.
 10.        Proba interviu – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.
 11.     Afișare rezultate finale se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet al instituției – 7 iunie 2023 – 8 iunie 2023.

 

        

Notă: Interviul  sau a 2-a probă are loc în termen de maximum 4( patru) zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice.