Obiectul de activitate al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj constă în:

 1. elaborarea propunerilor, în vederea adoptării de către Consiliul Judeţean Gorj a Planului Județean de Gestionare a Deşeurilor;
 2. coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor;
 3. elaborarea propunerilor de asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestionarea deşeurilor;
 4. urmărirea şi asigurarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale a modului de gestionare a deşeurilor;
 5. urmărirea, sprijinirea şi îndrumarea activităţilor de salubrizare desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale prin propriile servicii de utilităţi publice în domeniu;
 6. acordarea de asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale pentru gospodărirea localităţilor;
 7. administrarea, întreţinerea şi utilizarea eficientă a bunurilor mobile şi imobile ce aparţin domeniului  public şi privat (cod CAEN – 7022);
 8. elaborarea, accesarea şi implementarea de proiecte şi programe prin care se urmăreşte crearea de parteneriate la nivel local, regional şi  internaţional;
 9. acordarea de asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea respectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
 10. asigurarea, în numele județului Gorj, potrivit competențelor Consiliului Județean Gorj și în condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind protecția și refacerea mediului, astfel cum acestea sunt definite în legislația specifică;
 11. colaborarea cu structurile de specialitate de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Gorj, în vederea aplicării prevederilor Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj, prin raportare la principiile prevăzute în legislația privind protecția mediului;
 12. monitorizarea autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Gorj, în scopul urmăririi modului de respectare a legislației privind protecția mediului de către operatorii economici care prestează servicii comunitare de utilitate publică;
 13. monitorizarea serviciilor publice de utilitate publică și a operatorilor economici responsabili, cu privire la luarea măsurilor de salubrizare a localităților, în scopul realizării obiectivelor de protecție și conservare a mediului înconjurător și a sănătății populației;
 14. asigurarea punerii în aplicare a hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Gorj în exercitarea competențelor cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor;
 15. asigurarea evidenței serviciilor publice comunitare de utilitate publică organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județul Gorj, prin raportare la modalitatea de gestiune stabilită de autoritățile administrației publice locale, precum și a operatorilor economici ai acestor servicii, care acționează în cadrul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ;
 16. supravegherea operatorilor economici și a instituțiilor publice aflate sub autoritatea sau în subordinea Consiliului Județean Gorj, precum și a persoanelor juridice aflate în relații contractuale cu aceste entități sau direct cu Consiliul Județean Gorj, pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanți sau depozitării necontrolate a diverselor tipuri de deșeuri;
 17. elaborarea propunerilor de revizuire a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, în vederea adoptării acestora de către Consiliului Județean Gorj;
 18. analizarea propunerilor transmise de autorităţile administraţiei publice locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea și protecția mediului, prin raportare la activitățile legate de gestionarea deșeurilor și impactul acestora asupra mediului;
 19. asigurarea monitorizării activităților de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală desfășurată la nivelul tuturor unităților sanitare publice sau private din cadrul unităților administrativ – teritoriale ale județului;
 20. sprijinirea autorităților la elaborarea actului administrativ reglementat de Legea nr. 132/2010 privind stabilirea responsabilului pentru implementarea colectării selective a deșeurilor, de către entitățile pe care le coordonează;
 21. sprijinirea autorităților administraţiei publice locale la elaborarea planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor și a programului de raportare a rezultatelor de către entitățile pe care le coordonează;
 22. sprijinirea autorităților administraţiei publice locale în vederea emiterii unei metodologii de calcul pentru numărul și capacitatea containerelor de colectare selectivă;
 23. urmărirea transmiterii lunare a raportării UAT-urilor către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pe baza registrului de evidență a deșeurilor colectate selectiv, precum verificarea existenței documentelor suport aferente cântăririlor la predarea deșeurilor;
 24. urmărirea, în numele Consiliului Județean Gorj, a modului de elaborare a caietelor de sarcini și contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, de către UAT-uri, a includerii unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, art.17, lit. c) și separat pentru celelalte categorii, diferite de cele prevăzute la litera a);
 25. urmărirea, în numele Consiliului Județean Gorj, a modului de elaborare a caietelor de sarcini și contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, a includerii  indicatorilor de perfomanță pentru fiecare activitate de gestionare a deșeurilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, art.17, lit. d);
 26. sprijinirea autorităților administraţiei publice locale la implementarea prevederilor Legii nr. 211/2011, art.17, literele e-i;
 27. urmărirea colectării și depozitării deșeurilor la nivelul județului Gorj și a modului de respectare a legislației privind colectarea selectivă a deșeurilor de către UAT-uri;
 28. întocmirea de acte constatatoare în vederea aplicării sancțiunilor administrative ce decurg din nerespectarea legislației privind gestionarea deșeurilor, în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind regimul contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, sanctiuni ce urmeaza a fi stabilite prin hotărâre de Consiliul Judeţean Gorj;